Yhdistyksen säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pohjoisen audiovisuaaliset ammattilaiset PAVA ry. ja kotipaikka Oulu.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää audiovisuaalisella alalla toimivien yhtiöiden ja henkilöiden yleisiä ja yhteisiä liikkeen- ja ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja Pohjoisessa Suomessa sekä edistää audiovisuaalisen kulttuurin tasoa. Tavoitteena on kehittää alan toimijoiden yhteistyötä Pohjois-Suomessa. Yhdistys on mukana edistämässä toimialan kehitystä Pohjois-Suomessa vaikuttamalla myös alan koulutukseen ja hanketoimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää symposiumia,seminaareja,työpajoja yms tapahtumia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään liikkeen- ja ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta, sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa, vuokrata ja hallita toimintansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia ja järjestää huvitilaisuuksia.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä oikeuskelponen yhtiö tai yritystoimintaa harjoittava yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet ja tarkoituksen ja toimii audiovisuaalisella alalla. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, tai oikeuskelponen yhteisö joka hyväksyy yhdistyksen tavoitteet ja tarkoituksen ja toimii alalla. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsen on vaalikelpoinen. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 6 kuukauden ajan. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

4. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut vähintään 5 ja enintään 9 varsinaista ja 5 – 9 henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai kutsuu ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Yhdistyksen vuosikokoukseen tai hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

7. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen ensimmäinen tilikausi on 14 kk ja päättyy 31.12.2011 jonka jälkeen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnatarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8. YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET JA KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, kevätkokous ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti.

9. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-kokouksen avaus
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-hyväksytään kokouksen työjärjestys
-esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-kokouksen avaus
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
-hyväksytään kokouksen työjärjestys
-vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintakaudelle
-valitaan hallituksen jäsenet
-valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.